1. مطالعه مردم­شناختی میراث فرهنگی به‌مثابه سرمایه اجتماعی و منبع همگرایی در فرهنگ اقوام ایرانی
 2. مطالعه مردم­شناختی ابعاد گوناگون تنوع فرهنگی و همبستگی ملی در ایران
 3. مطالعه سیاست­های هویتی در ایران در حوزه میراث فرهنگی
 4. مطالعه در زمینه نقش تنوع فرهنگی در نزد اقوام ایرانی به عوان یک ثروت پایدار با تاکید بر اقتصاد میراث و صنایع فرهنگی خلاق
 5. مطالعه مردم­شناختی میراث فرهنگی مشترک در حوزه ایران فرهنگی و دیپلماسی میراثی، مطالعه مردم­شناختی روابط میان- فرهنگی و تمدنی حوزه ایران فرهنگی با کشورها و حوزه­های فرهنگی و تمدنی دیگر
 6. مطالعه پویایی هویت فرهنگی اجتماعات ایرانیان خارج از کشور
 7. میراث ناملموس مشترک اقوام ایرانی
 8.  تدوین و تالیف اطلس­های موضوعی
 9. تنظیم دانشنامه در حوزه­ها و گستره‌های فرهنگی ذکر شده
 10. مطالعه مردم­شناختی هویت ملی در نواحی مرزی
 11. تعامل و هم­اندیشی از طریق برپایی سمینارها، همایش­ها و نشست­ها
 12. افزایش دانش و سواد میراثی از طریق برگزاری کارگاه­های مرتبط­
      با توجه به اهمیت آنچه گفته شد، تغییر نام گروه مردم­شناسی اجتماعی به "گروه مطالعات اقوام و مردم­شناسی ایران فرهنگی" لازم و ضروری می­نماید و با رهیافت­های جدید و نوین مردم­شناسی منطبق است.
​​​​​​​