1. مطالعه و پژوهش در زمینه صور دینی و آیینی میراث فرهنگی مردم ایران
  2. مطالعه در زمینه اشکال گوناگون میراث فرهنگی ناملموس در حوزه­های فرهنگی مختلف ایران به ویژه در مناطق مرزی
  3. پژوهش­های مربوط به چگونگی حفظ و احیا میراث فرهنگی ناملموس و آیین به ویژه عناصر ثبت شده در سطح ملی و جهانی
  4. همکاری با مدیریت ثبت معاونت میراث فرهنگی و ارائه مشاوره در زمینه تدوین و تالیف دستورالعمل­ها، سیاست­گذاری­های حوزه میراث ناملموس، پایش عناصر ثبت شده، کمک در ثبت ملی و جهانی عناصر میراث ناملموس در فرهنگ اقوام ایرانی، و حضور فعال در شورای میراث ناملموس معاونت میراث فرهنگی.
  5. تدوین اطلس در حوزه­های مطالعاتی گروه
  6. تنظیم دانشنامه در حوزه­های مطالعاتی گروه