1. مطالعه مردم­شناختی دانش بومی و مدیریت سنتی منابع طبیعی
  2. مطالعه مردم­شناختی برنامه­ها و سیاست­های توسعه در کشور با توجه به جایگاه و نقش کلیدی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  3. مشارکت در طرح­های نجات­بخشی از منظر مردم­شناسی
  4. مطالعه میان رشته­ای در حوزه آسیب­هایی که متوجه میراث ملموس و ناملموس فرهنگی است (وندالیسم، قاچاق اشیای باستانی و غیره).
  5. مطالعه مردم­شناختی تنش­های زیست محیطی چون تنش­های آبی و ارائه راهکارهای کاربردی برای حل آن چون نظام­های حقوقی بومی
  6. مطالعه مردم­شناختی تاثیر فجایع طبیعی و انسانی بر عناصری چون هویت ملی و محلی، ساختار خانواده، میراث ملموس و ناملموس
  7. مطالعه مردم­شناختی میراث کشاورزی
  8. شناخت، معرفی و احیای دانش­های بومی و انضمامی
  9.  تدوین اطلس در حوزه­های مطالعاتی گروه
  10.  تنظیم دانشنامه در حوزه­های مطالعاتی گروه​​​​​​​